Regulamin Studia
Home / Regulamin Studia
Regulamin Studia
Home / Regulamin Studia
Regulamin Świadczenia Usług oraz Prawa i Obowiązki klientów
w Instytucie Pilates
Instytut Pilates reprezentowany jest przez Magdalenę Mocek, jako usługodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Instytut Pilates Magdalena Mocek, ul. Perłowa 6, 54-046 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8991627944 oraz REGON 365582338, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.


I. Sprawy organizacyjne

 1. Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z obowiązującym w Studio Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pilates własnych danych osobowych dla potrzeb kontaktowych oraz marketingowych (m.in. informowanie o odwołaniu lub zmianie godziny i/lub daty zajęć, na które Klient jest zapisany bądź chce dokonać rezerwacji, informowanie o zmianach w regulaminie, cenniku, grafiku lub funkcjonowaniu Studia, przesyłanie bieżących ofert Studia), natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Klienta) dane osobowe, o których mowa, obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dostęp do wyżej wymienionych danych będzie mieć jedynie pracownik recepcji oraz właściciel Instytutu Pilates.
 4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w Zającach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 5. Ceny sesji, karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia oraz ofertę studia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 6. Wykupiony karnet / sesja jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 7. Wykupiony karnet / sesja obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu (lub dnia pierwszych zajęć, dotyczy to przedpłaconych z rezerwacją sesji).
 8. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o maksymalnie 14 dni w przypadku choroby w czasie trwania ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pracownika recepcji Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach.
 9. Karnet należy zostawić u pracownika recepcji po wejściu do Studia. Każde wejście i skorzystanie z zajęć jest odnotowane na pozostawionym karnecie
 10. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Można jej dokonać telefonicznie, za pomocą sms, mailowo lub poprzez system rezerwacji na stronie internetowej Studia. Przy braku rezerwacji miejsca Klient może nie zostać wpuszczony na zajęcia jeśli sala jest już pełna.
 11. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają Klienci, którzy wykupili karnet na określone zajęcia bądź dokonali wcześniejszej rezerwacji oraz osoby wpisane na stałą listę.
 12. Odwołania rezerwacji można dokonać minimum 24 godzin przed zajęciami.
 13. Karnet. W przypadku nie odwołania rezerwacji z karnetu ( lub z odróbki) lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście.
 14. Sesja. W przypadku nieobecności w czasie zarezerwowanej sesji:

  • Jeden raz na sesję można odwołać uczestnictwo na “5 min.” przed zajęciami ( nagły przypadek) - wtedy zajęcia nie przepadną, ale należy je odrobić z inną grupą w ciągu kolejnych 3 tygodni ( możliwość odróbki w obu lokalizacjach wymiennie) ( studio nie odpowiada za dostępność terminów).
  • Jeden raz na sesję, zgłaszając nieobecność minimum 24 godz. przed klasą, opłatę za owe zajęcia można przenieść jako „kredyt” na kolejną sesję lub odrobić w ciągu kolejnych 3 tygodni.
  • Planowany wyjazd/urlop ( kilka kolejnych nieobecności), należy zgłosić osobiście przed rozpoczętą sesją (opłata będzie zmodyfikowana/ pomniejszona wg planowanych obecności) ( opcja dostępna tylko dla stałych klientów- zaliczone minimum dwie sesje ).
 15. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 16. Cena karnetu / sesji nie uwzględnia ubezpieczenia.
 17. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
 18. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca i wyczyszczenia mat / reformerów płynem dezynfekującym.
 19. Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności
 20. Kluczyk do szafki ubraniowej należy zabrać ze sobą do sali ćwiczeń, a po opróżnieniu szafki pozostawić go w zamku dla następnej osoby.
 21. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 22. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów

II. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni , od dnia wykupienia karnetu, od Umowy, i może zwrócić zakupiony karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach w studio, z zastrzeżeniem , że zwrot kosztów poniesionych za karnet będzie pomniejszony o wykorzystane zajęcia do dnia złożenia odstąpienia.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie w recepcji studio lub drogą elektroniczną na adres studio@instytutpilates.pl.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

III. Korzystanie z usług Studia

 1. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste do przemieszczania się po studio. Ćwiczyć należy w skarpetkach ( najlepiej z antypoślizgową podeszwą ). Osoby w niezmienionym stroju nie będę mogły uczestniczyć w zajęciach.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania higieny osobistej.
 3. Klient zobowiązuje się stosować do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją w obecności instruktora.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Na terenie Studia zabrania się:

  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • palenia papierosów,
  • stosowania substancji psychoaktywnych (zabrania się także wstępu do Studia po zażyciu takich środków),
  • handlu i akwizycji,
  • naklejania i pozostawiania reklam, ulotek, broszur.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Instytut Pilates oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

  • pisemnie na adres: ul. Perłowa 6, 54-046 Wrocław
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@instytutpilates.pl
 2. Opis reklamacji powinien zawierać:

  • informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
  • dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
  • oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. Instytut Pilates udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Instytut Pilates jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do recepcji.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych nie będą wpuszczane na teren Studia.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych jak sprzęt audio czy sprzęt do ćwiczeń.
 4. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 5. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Studia, podpisując kartę rejestracyjną, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.