Profesjonalne Zajęcia Pilates we Wrocławiu
Polityka prywatności
Home / Polityka prywatności
Polityka prywatności
Home / Polityka prywatności
Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna - Art.13 RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Instytut Pilates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Perłowa 6 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 935658. która posługuje się numerem NIP: 8943177199, reprezentowaną przez: Magdalena Mocek

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: ul. Perłowa 6, 54-046 Wrocław lub pod adresem mailowym: studio@instytutpilates.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług oraz umowy o prowadzenie konta użytkownika, w tym do zapewnienia dostępu do zajęć pilates, barre i joga oraz umożliwienia założenia konta użytkownika w serwisie internetowym www.instytuspilates.pl oraz korzystania z dostępnych tam funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa (np. obowiązki księgowo-rozliczeniowe) – w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj.:
  • bieżącego kontaktu, w szczególności potwierdzania obecności na zajęciach, odwoływania zajęć, aktualizacji grafiku,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia i ochrony mienia ich i Administratora (monitoring wizyjny – kamery),
  • do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeń na drodze sądowej,
 4. w celu otrzymywania newslettera od Administratora, na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wykonującym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem zajęć pilates, barre i joga oraz prowadzeniem konta użytkownika w serwisie internetowym, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi pilates, barre i joga, dostawcom usług informatycznych, biurom rachunkowo-księgowym. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub przez okres niezbędny do realizacji celów, w którym zostały zgromadzone albo do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

W odniesieniu do monitoringu wizyjnego (kamery), Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych, nie dłużej sześć miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (newsletter), ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody można wysłać na adres e-mail: studio@instytutpilates.pl.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, celem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Administratora lub korzystania z konta użytkownika serwisu internetowego.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji; zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści.

Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Strona wyposażona jest w:

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.

Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych.